Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk az i-mobile.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) regisztráló magánszemélyeket (Ajánló és Ajánlott) és a telefon előfizetést használó, az I-mobile szoftverébe felhasználói joggal rendelkező magánszemélyeket (továbbiakban: Érintett) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő

I-mobile Telecom Kft (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-09-368130, email: .) továbbiakban: I-mobile.

2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, időtartama

Az adatkezelés célja

A kezelt adatok

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

2.1.Érintett azonosítása, kapcsolattartás, a I-mobile szolgáltatásainak érintett által történő ajánlása céljából ( Ajánló)

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja
 • az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik. Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb a regisztrációt követő 3 évig tart.

2.2. Érintett azonosítása, kapcsolattartás, a I-mobile szolgáltatásainak igénybevétele céljából, i-mobile flottához történő csatlakozási nyilatkozat megküldése az érintett kérésére.

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • anyja neve
 • lakcím
 • ajánló neve
 • a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja
 • az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik. Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb a csatlakozási nyilatkozat érvényességi idejének lejártát követő 60. napig tart.

2.3. Az I-mobile flottához történő csatlakozással az érintett és a Vodafone között létrejött előfizetés esetén a Vodafone és az I-mobile közötti elszámolás.

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • anyja neve
 • lakcím
 • Vodafone előfizetéssel létrejött telefonszám
 • ajánló neve
 • a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés f.) pontja
 • az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

Az adatkezelés az érintett I-mobile flotta előfizetésének megszűnését követő 60 napig tart.

2.4. I-mobile flottához csatlakozott Vodafone előfizetők tájékoztatása az I-mobile tarifával kapcsolatosan vagy az I-mobile által is hirdethető Vodafone egyedi készülékekről és szolgáltatásokról szóló hírlevél küldésével

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja
 • az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az érintett I-mobile flotta előfizetésének megszűnését követő 60 napig tart. Ezt követően az adatkezelő az érintett adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

3. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelővel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az I-mobile adatfeldolgozója:

4. A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

Az I-mobile a Honlap szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Honlap informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az I-mobile-tol a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését.

Az érintettek levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt továbbá bármikor jogosult tiltakozni az Otthon Centrum Hálózat jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen.

Az érintett a email címre megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatai további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt továbbá bármikor jogosult tiltakozni az I-mobile jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen.

Az I-mobile a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül reagál a kérelemben foglaltakra.

6. Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkereshet minket az email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: , Fax: , e-mail: ), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.